Info

Të nderuar vizitorë, Agregatori i video përmbajtjeve – www.eduvideos.mon.gov.mk, paraqet një ueb portal që mësimdhënësve dhe nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë do t’u mundësoj të ndajnë dhe të shikojnë video përmbajtje në lidhje me temat e programeve mësimor që zhvillohen. Sistemi ofron mënyrë të kontrolluar dhe klasifikuar të shpalljes […]

Прочитај повеќе

Добродојдовте

Почитувани посетители, Агрeгаторот на видео содржини – www.eduvideos.mon.gov.mk, претставува веб портал кој на наставниците и учениците од основните и средните училишта во Република Македонија им овозможува да споделуваат и да гледаат видео содржини, поврзани со темите од наставните програми кои се изучуваат. Системот обезбедува контролирано објавување и класифицирање на видео содржини во согласност со стандардите […]

Прочитај повеќе